PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring legt uit op welke wijze wij, Educate and Inspire vertegenwoordigd door Ellen Damiaans en Ilona Nijssen, uw persoonsgegevens zullen verwerken en welke rechten u heeft als klant. 


Wij hechten een grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die we verzamelen.


Wij beschermen uw persoonsgegevens en uw privacy in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In deze verklaring zullen uw rechten worden omschreven en ook de manier waarop u deze kan uitoefenen. 

Deze privacy policy is van toepassing op deze website en op alle relaties tussen Educate and Inspire en haar (potentiële) klanten en/of zakenpartners.


Door deze website te gebruiken en uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. 


Gelieve deze privacyverklaring te lezen in samenhang met het cookiebeleid.

 

 1. Wie zijn wij?


Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website. 

De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:

Ellen DAMIAANS en Ilona NIJSSEN met kantoor te 3665 As, Bevrijdingslaan 59 en ondernemingsnummer 0778.471.322.

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen met ons via de volgende gegevens: [email protected] 

 

 1. Soorten persoonsgegevens 

Educate and Inspire kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsnaam
 • Aantal en leeftijd van kinderen
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de website)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Educate and Inspire

Educate and Inspire verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal Educate and Inspire, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Educate and Inspire toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij in kader van:

 • Een samenwerking met Educate and Inspire
 • Bezoek van de website
 • Het invullen van contact -en andere formulieren
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website)
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van Educate and Inspire)
 • Correspondentie met en uitgaande van Educate and Inspire
 • Het meedelen aan Educate and Inspire van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
 • Het aanvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van visitekaartjes


De door Educate and Inspire verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.


Gebruik persoonsgegevens

Educate and Inspire kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Educate and Inspire
 • Het leveren van de diensten van Educate and Inspire
 • Het leveren van support/klantendienst
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken


Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Educate and Inspire zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Educate and Inspire en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Educate and Inspire in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Educate and Inspire uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten 1) wanneer Educate and Inspire hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en 2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Educate and Inspire of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke Educate and Inspire heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk verzet hebt.
 • In alle overige gevallen zal Educate and Inspire uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij 1) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en 2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.


Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is 1) door de wet of 2) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Educate and Inspire uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacyverklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.


Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met Educate and Inspire via mail: [email protected]:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Educate and Inspire mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘recht om te worden vergeten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.


De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. We kunnen er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. Jij wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor. In ieder geval brengen we u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.


Bovendien kunt u steeds uw persoonsgegevens updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Educate and Inspire.


Beveiliging persoonsgegevens

Educate and Inspire verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van 1) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook 2) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Educate and Inspire zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU. Wij delen alvast uw gegevens met volgende partijen, waaronder onze verwerkers: 

·   Hosting van mijn website: One.com

·   Nieuwsbriefdienst: Converkit

·   Serverbeheerder: Shopify

·   Betaaldiensten: Mollie

·   Online opleidingssysteem: Teachable

·   Andere partijen: Webinargeek


Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Educate and Inspire, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Educate and Inspire in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord. Educate and Inspire zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Educate and Inspire raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.


Update privacy verklaring

Educate and Inspire is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven te raadplegen, om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Deze verklaring is van toepassing vanaf 02 november 2021. Andere websites

Onze website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Educate and Inspire verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.


Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Educate and Inspire uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).


Contact opnemen

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring of over de wijze waarop Educate and Inspire uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via e-mail: [email protected]